facebook
Cena brutto:50.00PLN
Ilość: egz.
Rodzaj towaru:Książka

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji
Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP

AutorzyPaweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska
WydawcaTwigger
Miejsce/Rok wydania:Warszawa 2007
Ilość stron:781
Format:145x205 mm
Oprawa:miękka
ISBN:978-83-88904-92-9
Cena katalogowa:96,00


Publikacja jest przeznaczona dla praktyków, zainteresowanych zagadnieniem prawa zamówień publicznych. Myśl przewodnią książki stanowi usystematyzowany opis czynności wymaganych w ramach procedur o udzielenie zamówienia publicznego. W kolejnych rozdziałach omówione zostały zagadnienia prawne dotyczące poszczególnych trybów zamówień publicznych, zamieszczone wzory obowiązujących dokumentów oraz przedstawiony pełny katalog obowiązków uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Autorzy poświęcili również dużo uwagi omówieniu poszczególnych konstrukcji prawnych zawartych w przepisach ustawy, uwzględniając z jednej strony obowiązujące orzecznictwo, z drugiej zaś - ukształtowaną praktykę udzielania zamówień publicznych.
Za szczególnie cenne, należy uznać, zawarte w treści opracowania, wzory dokumentów wraz z omówieniem ich istotnych elementów oraz interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych.
W związku z powyższym, Autorzy mają nadzieję, że niniejszy komentarz pozwoli Czytelnikowi efektywnie przygotować się do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

(stan prawny obowiazujący od 25 maja 2006 r.)

Spis treści

Od Autorów
Rozdział I Przygotowanie postępowania
Określenie przedmiotu zamówienia
Wartość szacunkowa zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Komisja przetargowa
Wzorcowe dokumenty dotyczące przygotowania postępowania
Wzór nr 1 - Regulamin udzielania zamówień publicznych
Wzór nr 2 - Wniosek do kierownika Zamawiającego o wszczęcie postępowania
Wzór nr 3 - Decyzja w sprawie powołania komisji przetargowej
Wzór nr 4 - Oświadczenie
Wzór nr 5 - Zawiadomienie o posiedzeniu komisji przetargowej
Wzór nr 6 - Protokół z posiedzenia komisji przetargowej
Wzór nr 7 - SIWZ
Wzór nr 8 - Umowa o roboty budowlane
Wzór nr 9 - Umowa dostawy
Wzór nr 10 - Umowa o świadzczenie usług
Rozdział II Tryby udzielania zamówień publicznych
Przetarg nieograniczony
Definicja
Wszczęcie postępowania
Ogłoszenia
Obowiązki w zakresie SIWZ
Terminy składania ofert
Otwarcie ofert
Wzorcowe dokumenty dotyczące przetargu nieograniczonego
Wzór nr 1 - Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania
Wykonawców
Wzór nr 2 - Zmiana SIWZ ze zmianą terminu składania ofert
Wzór nr 3 - Protokół z posiedzenia komisji przetargowej (zebranie z Wykonawcami)
Przetarg ograniczony
Definicja
Wszczęcie postępowania
Ogłoszenia
Wnioski o dopuszczenie do udziału
Zaproszenie do składania ofert
Wzorcowe dokumenty dotyczące przetargu ograniczonego
Wzór nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału
Wzór nr 2 - Zaproszenie do składania ofert
Negocjacje z ogłoszeniem
Definicja
Przesłanki zastosowania trybu
Zawiadomienie Prezesa UZP
Wszczęcie postępowania
Wnioski o dopuszczenie do udziału
Zaproszenie do składania ofert wstępnych
Zaproszenie do negocjacji
Negocjacje
Zaproszenie do składania ofert
Wzorcowe dokumenty dotyczące negocjacji z ogłoszeniem
Wzór nr 1 - Zawiadomienie Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych o wyborze trybu
Wzór nr 2 - Zaproszenie do składania ofert wstępnych
Wzór nr 3 - Zaproszenie do negocjacji
Wzór nr 4 - Protokół z posiedzenia komisji przetargowej (przeprowadzenie negocjacji)
Wzór nr 5 - Zaproszenie do składania ofert
Dialog konkurencyjny
Definicja
Przesłanki zastosowania trybu
Zawiadomienie Prezesa UZP
Wszczęcie postępowania
Wnioski o dopuszczenie do udziału
Zaproszenie do dialogu
Przeprowadzenie dialogu
Zaproszenie do składania ofert
Zmiana treści złożonej oferty
Wzorcowe dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
Wzór nr 1 - Zawiadomienie Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych o wyborze trybu
Wzór nr 2 - Wniosek o dopuszczenie do udziału
Wzór nr 3 - Zaproszenie do dialogu
Wzór nr 4 - Protokół z posiedzenia komisji przetargowej (przeprowadzenie dialogu)
Wzór nr 5 - Zaproszenie do składania ofert
Negocjacje bez ogłoszenia
Definicja
Przesłanki zastosowania trybu
Zawiadomienie Prezesa UZP
Wszczęcie postępowania - zaproszenie
Liczba Wykonawców zaproszonych
Negocjacje
Zaproszenie do składani ofert
Termin składania ofert
Wzorcowe dokumenty dotyczące negocjacji bez ogłoszenia
Wzór nr 1 - Zawiadomienie Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych o wyborze trybu
Wzór nr 2 - Zaproszenie do negocjacji
Wzór nr 3 - Protokół z posiedzenia komisji przetargowej (przeprowadzenie negocjacji)
Wzór nr 4 - Zaproszenie do składania ofert
Zamówienia z wolnej ręki
Definicja
Przesłanki zastosowania trybu
Wszczęcie postępowania - zaproszenia
Treść zaproszenia
Sposób prowadzenia negocjacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wzorcowe dokumenty dotyczące zmówienia z wolnej ręki
Wzór nr 1 - Zawiadomienie Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych o wyborze trybu
Wzór nr 2 - Zaproszenie do negocjacji
Wzór nr 3 - Protokół z posiedzenia komisji przetargowej (przeprowadzenie negocjacji)
Zapytanie o cenę
Definicja
Przesłanki zastosowania trybu
Wszczęcie postępowania - zaproszenie
Treść zaproszenia
Wzorcowe dokumenty dotyczące zapytań o cenę
Wzór nr 1 - Zaproszenie do składania ofert
Licytacja elektroniczna
Definicja
Przesłanki zastosowania trybu
Wszczęcie postępowania - ogłoszenie i termin do składania wniosków o dopuszczenie do udziału
Otwarcie licytacji
Sposób prowadzenia licytacji
Zamknięcie licytacji
Wybór najkorzystniejszej oferty
Forma oferty
Treść oferty
Oferta wariantowa
Oferty częściowe
Terminy związania ofertą
Otwarcie ofert
Wyjaśnienia w zakresie treści złożonych ofert
Poprawienie oczywistych omyłek
Wykluczenia
Odrzucenia
Kryteria oceny ofert
Aukcja elektroniczna
Obowiązki Zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty
Unieważnienie postępowania
Wzorcowe dokumenty
Wzór nr 1 - Zawiadomienie o wyniku/odrzuceniu/wykluczeniu
Wzór nr 2 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Rozdział III Przepisy szczególne
Umowy ramowe
Wzory umów ramowych
Umowa cząstkowa
Umowa ramowa
Dynamiczny system zakupów
KonkursWzór dokumentów konkursowych
Rozdział IV Środki ochrony prawnej
Protest
Odwołanie
Skarga
Wzorcowe dokumenty
Wzór nr 1 - Protest
Wzór nr 2 - Wezwanie do przystąpienia się do protestu
Wzór nr 3 - Przystąpienie do protestu
Wzór nr 4 - Rozstrzygnięcie protestu
Wzór nr 5 - Uwzględnienie protestu
Wzór nr 6 - Odwołanie
Wzór nr 7 - Wezwanie do przystąpienia się do odwołania
Wzór nr 8 - Przystąpienie do odwołania
Wzór nr 9 - Skarga
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Podstawowe akty prawne
Zasady i przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Rozdział V Wybrane Interpretacje UZP
Rażąco niska cena
Udzielanie zamówień na usługi wymienione w art. 5 ust. 1
Prawa zamówień publicznych
Moment wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
Szacowanie wartości zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo
Zasady przedstawiania zaświadczeń o niekaralności za przestępstwa w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Opis przedmiotu zamówienia
Pojęcie „podmiotu prawa publicznego" w ogłoszeniach przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
Sposób udzielania i szacowania wartości zamówień przy zakupach książek przez biblioteki
Obliczanie wartości zamówień na szkolenia na przykładzie szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy
Sposób obliczenia terminu na wniesienie wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a obowiązek unieważnienia postępowania na podstawie art ustl pkt ustawy Prawo zamówień publicznych
Tajemnica przedsiębiorstwa
Podmioty zbiorowe (spółka cywilna i jawna)
Oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń
Dokumenty, jakie spółka jawna zobowiązana jest przedstawić w celu potwierdzenia, że nie zalega z uiszczaniem podatków
Wykluczenie Wykonawcy na podstawieart. 24 pkt. 1 ustawy
Dopuszczalność zwracania się do Wykonawców o przedstawienie cen zamawianych usług jako podstawa sposobu szacowania wartości zamówienia
Możliwość złożenia oferty w trybie przetargu ograniczonego przez spółkę przejmującą do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwo państwowe, które złożyło wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu
Należności, jakie mogą być pokryte środkami z zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Instytucje prawa publicznego
Stosowanie Prawa zamówień publicznych przy zakupie bonów towarowych
Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przez wspólnoty mieszkaniowe
Możliwość stosowania art. 5 ust. 1 pkt. 10 Prawa zamówień publicznych do usług z zakresu medycyny pracy
Wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych określone w art. 4 pkt 1) lit. a) ustawy. Możliwość stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w zakresie udzielania kredytów przez banki krajowe ze środków międzynarodowych instytucji finansowych
Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zakupu pojazdów sanitarnych przez stacje pogotowia ratunkowego
Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Ważność pełnomocnictwa, od którego nie uiszczono opłaty skarbowej oraz niedopuszczalność odrzucenia oferty złożonej przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem, od którego nie uiszczono opłaty skarbowej
Wybór brokera ubezpieczeniowego przez podmiot zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku usług w zakresie badań naukowych oraz prac rozwojowych - art. 4 pkt 4 lit. e)
Sposób udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
Powierzanie innym osobom wykonywania w ramach przeprowadzanego postępowania zastrzeżonych dla kierownika Zamawiającego czynnościSkładanie oświadczenia, o którym mowa w art ust ustawyPracownik Zamawiającego Wykonawcą zamówienia
Stosowanie procedur ustawy Prawo zamówień publicznych, przy budowie elektrowni wiatrowej oraz zespołu takich elektrowni w celu produkcji energii elektrycznej
Możliwość uzupełnienia oświadczeń i dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Możliwość zawarcia umowy po upływie terminu związania ofertą
Rozdział VI Ustawa Prawo zamówień publicznych tekst jednolity
Rozdział VII Wybrane akty wykonawcze
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych programie funkcjonalno-użytkowym
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego